Ogólne warunki sprzedaży

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej „OWS”) mają zastosowanie do sprzedaży produktów oraz usług (zwanych dalej „Produktami”) przez Iwona Pellets spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rąbieniu AB, ul. Konstantynowska 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000501024, NIP 7322173069, REGON 101743444, zwaną dalej „Sprzedającym”. „Kupujący” oznacza przedsiębiorcę lub osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedającym umowę sprzedaży na podstawie Zamówienia złożonego Sprzedającemu na zasadach określonych w niniejszych OWS.

 

Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze OWS są wiążące zarówno dla Sprzedającego, jak i dla Kupującego. Przedstawione przez Kupującego warunki handlowe nie wiążą Sprzedającego, chyba że wprost potwierdzi ich zastosowanie. Jeśli Sprzedający i Kupujący zawrą pomiędzy sobą odrębną Umowę potwierdzoną pisemnie przez obie strony to w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami OWS a Umową znaczenie nadrzędne mają postanowienia Umowy.
 

2. OWS podawane są do wiadomości i akceptacji Kupującego ( także w sposób opisany w ust. 3 niniejszego artykułu), przed złożeniem zamówienia (zawarciem umowy) najpóźniej w dniu składania przez niego zamówienia (zwanego dalej „Zamówieniem”) i wiążą Kupującego z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą zawarcia jakiejkolwiek Umowy sprzedaży lub Umowy o współpracy zarówno zawieranej jednorazowo, jak i o charakterze ciągłym a dotyczącej sprzedaży Produktów przez Sprzedającego, która zawiera w sobie odniesienie do OWS.
 

3. OWS udostępnione są również na stronie internetowej www.iwonapellets.pl w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności w rozumieniu art. 384 § 4 k.c.
 

4. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, przyjęcie przez Kupującego OWS przy pierwszym Zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania.
 

5. Informacje udzielane przez Sprzedającego w jakiejkolwiek formie i postaci, w szczególności oferty, ulotki, ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie mają charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące dla Sprzedającego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, bądź złożenia Zamówienia. Każda informacja, bez względu na to, czy pochodzi od Sprzedającego czy od jednego z jego dystrybutorów – odnośnie wagi, wymiarów, wydajności, objętości, danych technicznych w katalogu, opisie, prospekcie, reklamie, ilustracji, rysunkach itp. będzie uznawana za informację o charakterze orientacyjnym i będzie wiążąca jedynie wtedy, jeśli dana informacja zostanie wyraźnie potwierdzona w ofercie i/lub w potwierdzeniu Zamówienia. Szczegółowe wymogi Kupującego będą wiążące jedynie w takim stopniu, w jakim zostały potwierdzone przez Sprzedającego na piśmie.
 

6. Rysunki i opisy. Wszelkie rysunki i dokumentacja techniczna przekazane Kupującemu pozostaną własnością Sprzedającego i zostaną zwrócone na żądanie. Rysunki, dokumentacja techniczna i inne informacje techniczne nie będą wykorzystywane bez zgody Sprzedającego w jakimkolwiek innym celu poza przewidzianym w momencie przekazywania i nie będą kopiowane, reprodukowane ani przekazywane stronie trzeciej bez zgody Sprzedającego.
 

7. Aktualny cennik Produktów stosowanych przez Sprzedającego jest przedstawiany na piśmie Kupującemu przed zawarciem Umowy lub przed złożeniem Zamówienia i stanowi integralną część Umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo dostosowania uzgodnionych cen w przypadku zmiany kursów wymiany walut, wzrostu cen materiałów, interwencji rządowych lub innych okoliczności poza kontrolą Sprzedającego, mających wpływ na wzrost kosztów realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego.
 

8. Cena sprzedaży podana przez Sprzedającego jest ceną brutto z 23% stawką Vat.
 

9. Do Umów zawieranych przez Strony nie stosuje się przepisu art. 68² k.c., chyba że Strony zawrą pisemnie postanowienie odmiennej treści.
 

Art. 2 ZAMÓWIENIA

Na podstawie pisemnego Zamówienia złożonego przez Kupującego następuje złożenie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym.
 

1. Sposób składania Zamówienia.

Zamówienie może być złożone jedynie w formie pisemnej jednym ze sposobów:
  • drogą pocztową na adres Sprzedającego: ul. Konstantynowska 19, 95-070 Rąbień AB;
  • droga elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Sprzedającego, także z wykorzystaniem elektronicznego formularza Zamówienia, jeżeli Sprzedający zamieści taki formularz na stronie internetowej: http//www.iwonapellets.pl

2. Zamówienie musi zawierać:

  • dane Kupującego: firmę, oznaczenie formy prawnej, adres, nr telefonu, nr faksu, NIP, imię i nazwisko składającego Zamówienie w imieniu Kupującego,
  • oznaczenie zamawianych Produktów poprzez podanie ich nazw i ilości, a także indeksów stosowanych przez Sprzedającego dla ich oznaczenia oraz cenę zamawianego Produktu podaną przez Sprzedającego w cenniku udostępnionym Kupującemu lub w ofercie złożonej przez Sprzedającego,
  • termin i miejsce odbioru Produktów
  • czytelny podpis Kupującego lub osoby zamawiającej uprzednio do tego upoważnionej przez Kupującego
  • zapis: ”Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Iwona Pellets Sp.z o.o. udostępnionymi na stronie internetowej www.iwonapellets.pl w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie ich w zwykłym toku czynności w rozumieniu art. 384 § 4 k.c.”

3. W przypadku stałej współpracy z Kupującym, w szczególności polegającej na tzw. Sprzedaży Produktów o charakterze ciągłym, Zamówienie może nie wskazywać konkretnej ceny Produktu, lecz może odsyłać do bieżących cen stosowanych w sprzedaży tych Produktów przez Sprzedającego, przedstawionych wcześniej Kupującemu.
 

4. W przypadku nieokreślenia terminu odbioru Produktów przyjmuje się, że Kupujący odbierze Produkt niezwłocznie po zawiadomieniu przez Sprzedającego o możliwości odbioru Produktów. Koszty transportu, ubezpieczenia oraz niestandardowego opakowania ponosi Kupujący, chyba że strony postanowią inaczej.
 

5. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji.

Oferta nabycia nie jest przyjęta do momentu wystawienia przez Sprzedającego pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

Potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji następuje co do zasady za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą pocztową (na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, adres). Sprzedający wskazuje w potwierdzeniu swój numer wewnętrzny nadany Zamówieniu.
 

6. Anulowanie (wycofanie) Zamówienia przez Kupującego może być dokonane wyłącznie za zgodą Sprzedającego wyrażoną w formie elektronicznej lub pisemnie. Kupujący cofający Zamówienie zobowiązany jest, według wyboru Sprzedającego, do zapłaty na jego rzecz:

kary umownej w wysokości: 25% wartości Zamówienia netto dla Produktów sprzedawanych według standardowego cennika lub 100% wartości Zamówienia netto dla Produktów sprzedawanych na podstawie ofert specjalnych;

oraz ewentualnych kosztów specjalnych poniesionych przez Sprzedającego w związku z realizacją tego Zamówienia.
 

7. Sprzedający jest uprawniony do odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji, w szczególności w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych należnych Sprzedającemu z jakiegokolwiek tytułu lub naruszenia przez Kupującego jakichkolwiek zobowiązań wobec Sprzedającego wynikających z umów wcześniej zawartych pomiędzy Stronami.
 

Art. 3 DOSTAWA I ODBIÓR PRODUKTÓW
 

1. Wydanie Produktów następuje w terminie określonym przez Sprzedającego na potwierdzeniu Zamówienia lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. Sprzedający może uzależnić wydanie Produktów od uregulowania przez Kupującego ustalonych wcześniej wszelkich zobowiązań pieniężnych należnych Sprzedającemu.
 

2. O ile nie ustalono inaczej, Produkty dostarczane będą Kupującemu poprzez przewoźnika zleconego przez Sprzedającego wyłącznie w dni powszednie w godzinach od 08:00 do 16:00 do miejsca określonego przez Kupującego, jako miejsce dostawy w Zamówieniu.
 

3. Sprzedający jest upoważniony do dokonywania częściowych dostaw.
 

4. Dostawę uważa się za zrealizowaną z chwilą wydania Produktów Kupującemu lub przewoźnikowi zleconemu przez którąkolwiek ze stron.
 

5. Własność Produktów, oraz ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia jakości Produktów przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą odbioru Produktów przez Kupującego lub przewoźnika.
 

6. W momencie odbioru Produktów Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i jakości odbieranych Produktów w zakresie wad nie ukrytych z dołożeniem należytej staranności oraz pisemnego potwierdzenia dokonania odbioru na dokumentach załadunkowych i listach przewozowych przewoźnika oraz na kopii dokumentu WZ i/lub na innym dokumencie potwierdzającym dostawę Produktów a potwierdzenie to powinno zawierać:

datę dokonania odbioru Produktów,

pieczęć firmową Kupującego, a w przypadku jej braku – dokładne oznaczenie Kupującego,

czytelny podpis osoby upoważnionej do odbioru Produktów w imieniu Kupującego.
 

7. Potwierdzenie dokonania odbioru jest jednoznaczne z potwierdzeniem braku zastrzeżeń, co do ilości i jakości otrzymanych Produktów, jeżeli Kupujący nie sporządzi protokołu odbioru z zastrzeżeniami do dostarczonego Produktu.
 

8. Reklamacja dostawy. Jeżeli przy odbiorze Produktów stwierdzono braki/nadwyżki ilościowe albo jeżeli posiadają one wady fizyczne, Kupujący jest obowiązany - pod rygorem uznania, że Sprzedający wydał Kupującemu Produkty w ilości i jakości zgodnej z Zamówieniem - przy udziale przewoźnika sporządzić protokół reklamacyjny z dokładnym opisem rozbieżności oraz odnotować ten fakt również na kopii dokumentu WZ / listu przewozowego. Kupujący zobowiązany jest przesłać protokół reklamacyjny do Sprzedającego na adres mailowy j.bukszynski@iwonapellets.pl w dniu odbioru Produktów lub najpóźniej w następnym dniu roboczym.
 

9. Złożenie reklamacji, co do ilości Produktu nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny w terminie płatności, w części odpowiadającej cenie za Produkty wydane Kupującemu.
 

10. W przypadku niedotrzymania przez Sprzedającego terminu wydania Produktu (dostawy) wskutek okoliczności, za które Sprzedający ponosi odpowiedzialność, Kupujący jest zobowiązany przed skorzystaniem z uprawnienia do odstąpienia od Umowy, do wyznaczenia Sprzedającemu dodatkowego terminu do wydania Produktu (dostawy), co najmniej 30 dni od terminu wydania określonego w Umowie.
 

11. W przypadku nieodebrania Produktów przez Kupującego,, Sprzedający ma prawo do naliczenia kary umownej zgodnie z Art.2 pkt. 8. a) OWS. Dodatkowo Kupujący zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Sprzedającego w wyniku takiego opóźnienia, w tym w szczególności obowiązany jest pokryć wszelkie koszty przechowania i ubezpieczenia Produktów. Wszelkie koszty poniesione wskutek tego przez Sprzedającego będą refakturowane na Kupującego.
 

12. Żądanie przez Kupującego przesunięcia wysyłki zamówionych Produktów jest równoznaczne z nieodebraniem Produktów przez Kupującego w terminie, o ile Strony nie postanowiły inaczej.
 

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego wskutek opóźnienia dostawy. Kupujący nie ma prawa odstąpić od realizacji Zamówienia, jednakże Sprzedający może wyrazić zgodę na takie odstąpienie.
 

Art. 4 PŁATNOŚCI

1. Zapłata za Zamówiony towar powinna nastąpić bez potrąceń w terminie podanym na potwierdzeniu Zamówienia lub fakturze.
 

2. Faktury VAT są wystawiane i płatne w polskich złotych. Sprzedający dopuszcza możliwość wystawienia faktur VAT i płatności w walutach innych niż w polskich złotych, co wymaga odrębnych ustaleń w formie porozumienia pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
 

3. W przypadku płatności przelewem za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 

4. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana terminowo, Kupujący zapłaci również odsetki za zwłokę naliczone od dnia wymagalności w wysokości równej odsetkom ustawowym.
 

5. W przypadku płatności dokonywanych przez Kupującego z opóźnieniem, Sprzedający jest uprawniony, bez względu na odmienną dyspozycję Kupującego, zaliczyć daną płatność w pierwszej kolejności na związane z nią odsetki za opóźnienie.
 

6. Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub dokonania potrącenia jakiegokolwiek roszczenia Kupującego, chyba że Sprzedający wyraził zgodę na takie potrącenie.
 

Art. 5 RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, poza przypadkami, gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest niedopuszczalne.
 

2. Sprzedający udziela gwarancji na sprzedawane Produkty, które w czasie 24 miesięcy licząc od daty wystawienia faktury sprzedaży, zgodnie z badaniem Sprzedającego okażą się wadliwe wskutek niewłaściwej produkcji, projektu lub materiałów pod warunkiem montażu zgodnie z instrukcją i eksploatacji zgodnej z warunkami technicznymi oraz parametrami określonymi pisemnie w ofercie przez Sprzedającego. W ramach gwarancji Sprzedający zobowiązuje się według własnego wyboru, naprawić wadliwe Produkty lub wymienić je na nowe.
 

3. W przypadku wykrycia ukrytej wady fizycznej jakościowej Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego o wykrytych wadach, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wykrycia wad. Zawiadomienia wraz z podaniem numeru i daty faktury sprzedaży oraz numerem serii Produktu, którego ono dotyczy dokonuje się na adres mailowy: j.bukszynski@iwonapellets.pl lub poprzez elektorniczne zgłoszenie serwisowe dostępne na naszej stronie www. Sprzedający określi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego sposób postępowania reklamacyjnego.
 

4. Kupujący jest zobowiązany udowodnić, że wada powstała w czasie określonym w warunkach gwarancyjnych danego Produktu. Kupujący zobowiązuje się do okazania na prośbę Sprzedającego zapisów parametrów pracy instalacji, w której zainstalowany był reklamowany Produkt.
 

5. Na prośbę Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany zwrócić Produkt będący przedmiotem postępowania gwarancyjnego. Produkt taki zostanie przesłany do Sprzedającego przez Kupującego, na koszt i ryzyko Kupującego, z opłaconym przewozem i ubezpieczeniem, wraz z notatką dostawy zawierającą numer i datę faktury sprzedaży tego Produktu oraz powód przesłania Produktu.
 

6. Koszty demontażu, dostarczenia i ponownego zainstalowania poniesione przez Kupującego w celu realizacji uprawnień z gwarancji nie będą zwracane.
 

7. W przypadku wymiany wadliwego wyrobu, okres gwarancji zostanie przedłużony o czas, w którym wyrób pozostawał nieprzydatny do użycia.
 

8. Pozostałe warunki gwarancji określają, zamieszczone na stronie internetowej www.iwonapellets.pl Ogólne Warunki Gwarancji Iwona Pellets sp. z o.o. stanowiące załącznik do niniejszych OWS.
 

Art. 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Poza odpowiedzialnością z tytułu powyższej gwarancji, wyłącza się wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedającego, w tym także wszelką odpowiedzialność regresową, w zakresie w jakim zezwalają na to przepisy prawa polskiego. W zakresie, w jakim odpowiedzialność za Produkt wobec osób trzecich może zostać nałożona na Sprzedającego, Kupujący zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Sprzedającego w takim stopniu, w jakim odpowiedzialność Sprzedającego została ograniczona w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Kupujący zobowiązany jest wystąpić jako współuczestnik przed sądem lub sądem arbitrażowym rozpatrującym roszczenie przeciwko Sprzedającemu z tytułu szkody wyrządzonej przez Produkty. Jeżeli osoba trzecia zgłasza roszczenie dotyczące szkody opisane w niniejszym paragrafie wobec jednej ze stron umowy, strona ta niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę.
 

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę (bezpośrednią lub pośrednią, w tym utracone zyski), które mogą wyniknąć z wad lub opóźnień w dostawie Produktów lub niewłaściwego wykonania Umowy lub które mogą wyniknąć w związku z odpowiedzialnością za Produkt, bez względu na przyczynę błędu, opóźnienia lub wady, włączając w to lecz nie ograniczając do przestojów w produkcji, utraty zysku lub straty wartości firmy.
 

Art. 7 PRAWA DO PRODUKTÓW

W związku z zakupem, Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej w formie licencji, patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani żadnych innych praw własności intelektualnej związanych z Produktami.

 

Art. 8 SIŁA WYŻSZA

Sprzedający jest upoważniony do anulowania Zamówień Kupującego lub do przesunięcia terminu realizacji Zamówień i nie ponosi on odpowiedzialności za niedostarczenie, wadliwe lub opóźnione dostarczenie spowodowane w całości lub częściowo okolicznościami leżącymi poza rozsądną kontrolą Sprzedającego, takimi jak powstanie, zamieszki wśród ludności, wojna, pożar, wymogi publiczne, strajk, lokaut, spowolnienie, niedobór środków transportu, niedobór towarów, choroba lub opóźnienie lub wady w dostawie od dostawców, wypadki przy produkcji lub kontroli lub niedobór energii. W takich wypadkach Kupujący nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania lub innych roszczeń wobec Sprzedającego, w zakresie, w jakim zezwalają na to przepisy prawa polskiego.

 

Art. 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i OWS stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego, chyba że Umowa lub OWS przewidują, iż zawarta w nich regulacja danej kwestii ma charakter wyczerpujący i tym samym wyłączają zastosowanie Kodeksu Cywilnego.
 

2. W przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży uznane zostanie za nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, nie wpłynie to ani nie ograniczy ważności, zgodności z prawem lub wykonalności któregokolwiek z pozostałych postanowień. Tytuły i numery artykułów OWS mają jedynie znaczenie informacyjne i nie wpływają na ich wykładnię.
 

3. Kupujący nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw wynikających z Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 

4. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę, aby dane dotyczące istniejących lub realizowanych Umów, były gromadzone i przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie dla potrzeb Sprzedającego. Udostępnianie zgromadzonych danych osobom trzecim może odbywać się jedynie zgodnie z obowiązującym prawem.
 

5. Wszelkie przewidziane w OWS zawiadomienia, oświadczenia lub zmiany OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że co innego wynika z niniejszych OWS.
 

6. Wszelkie spory pozostające w związku z Umową podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy według siedziby Sprzedającego. W obrocie zagranicznym, zgodnie z art. 5 lit. b) rozporządzenia RADY (WE) NR 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U.UE L z dnia 16 stycznia 2001 r.) właściwe do rozstrzygania ewentualnych sporów są sądy i prawo polskie. W obrocie zagranicznym, w którym nie znajdują zastosowania przepisy prawa Unii Europejskiej również właściwe do rozstrzygania ewentualnych sporów są sądy i prawo polskie.
 

7. Niniejsze OWS zostały zatwierdzone przez Zarząd Iwona Pellets Sp. z o.o. i obowiązują od dnia 2.01.2019 r.