Ogólne warunki gwarancji:

1. Firma Iwona Pellets Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu AB przy ul. Konstantynowskiej 19 KRS: 0000501024, NIP: 7322173069, REGON: 101743444) zwana dalej Gwarantem gwarantuje Kupującemu poprawne działanie swoich produktów, pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w dokumentacji technicznej doręczonej Kupującemu wraz z ofertą, umową lub produktem a także montażem zgodnie z zaleceniami Producenta.

2.Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Poza w/w terenem Gwarant zapewnia jedynie dostępność części zamiennych w okresie gwarancyjnym.

3. W okresie obowiązywania gwarancji Gwarant zapewnia Kupującemu dokonywanie napraw towaru lub jego wymianę na towar wolny od wad. Wszelkie wadliwe towary lub ich części stają się z chwilą dokonania wymiany własnością Gwaranta.

4.Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu realizacji uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji ,przy czym Gwarant może wymienić towar na nowy w przypadku wykrycia wady istotnej lub gdy koszt naprawy przewyższa wartość towaru.

Czas usunięcia wady lub usterki jest uzależniony od jej charakteru i jest każdorazowo oceniany przez pracowników serwisu i uzgadniany z Kupującym.

5. Do aktywowania gwarancji wymagane jest dostarczenie Producentowi podpisanego przez Kupującego oraz uprawnionego do tego instalatora, załączonego do instrukcji obsługi protokołu z instalacji produktu zgodnej z instrukcją montażu. Brak przekazania Gwarantowi w ciągu 3 miesięcy od daty sprzedaży podpisanego przez Kupującego oraz Instalatora protokołu z instalacji skutkuje utratą gwarancji.

6. O ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej, to okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia otrzymania przez Gwaranta podpisanego protokołu z instalacji produktu, które nastąpi nie później niż 3 miesiące od daty sprzedaży produktu przez Gwaranta.

7 . W przypadku bezzasadnego wezwania  Gwaranta do naprawy usterki w ramach gwarancji , w szczególności gdy gdy usterka została spowodowana użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi albo innymi zaleceniami Producenta, w tym braku wykonywania obowiązkowych czynności i inspekcji oraz stosowaniem paliw nie dopuszczonych w instrukcji, wówczas naprawa może być wykonana na koszt Kupującego .W takim przypadku Kupujący ponosi wszelkie koszty usunięcia usterki w tym koszty dojazdu, zakwaterowania , czasu pracy pracowników serwisu ,użytych części oraz materiałów. 

8. Przed przystąpieniem do usunięcia usterek w ramach niniejszej gwarancji Kupujący zobowiązuje się do dostarczenia pracownikom serwisu wykonującym usługę wymaganych certyfikatów na stosowane paliwo oraz dowodu zakupu tego paliwa. Dostarczenie certyfikatów oraz dowodu zakupu w terminie późniejszym jest bezskuteczne. W przypadku obecności symboli wymaganych certyfikatów na opakowaniu paliwa znajdującego się u Kupującego, Gwarant dopuszcza dostarczenie certyfikatów w terminie do 3 dni od usunięcia usterki.

9. W przypadku gdy dostarczone przez Kupującego dokumenty przewidziane w pkt 5 wzbudzą wątpliwości Producenta, w szczególności co do ich autentyczności Klient udostępni Producentowi próbki posiadanego przez siebie paliwa w celu wykonania ekspertyzy . W przypadku niezgodności paliwa z wymaganymi certyfikatami, Producent obciąży Kupującego kosztami usunięcia usterki wraz z kosztami ekspertyzy paliwa.

10. Gwarancją nie są objęte niesprawności , uszkodzenia lub inne wady produktu spowodowane :

 • nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi lub innych zaleceń Producenta,.
 • związane z transportem produktu (po jego zakupie) lub montażem ,w tym spowodowane przez piasek, błoto, wodę i inne substancje , które dostały się do wnętrza opakowania produktu lub samego produktu z przyczyn niezależnych od Producenta .
 • które wystąpiły na skutek pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, uderzenia pioruna bądź innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska oraz nieregularnych dostaw prądu
 •  powstałe wskutek normalnego  zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem produktu;
 •  powstałe wskutek błędów projektowych lub nieprawidłowego doboru produktu w odniesieniu do konkretnych warunków eksploatacyjnych, o ile stroną odpowiedzialną za dobór i projekt był Kupujący
 • w postaci jakichkolwiek odbarwień , mikropęknięć lub zarysowań widocznych na strukturze produktu, jeżeli nie mają one istotnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie produktu
 • jakiekolwiek powłoki lakiernicze elementów narażonych na uszkodzenia mechaniczne lub termiczne tj.: elementy wewnątrz ogrzewacza, elementy zbiornika na pellet.

11. Gwarancją nie są objęte części i podzespoły produktu ulegające normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu ,tj: zapalarka elektryczna, wirnik wentylatora wyciągowego spalin, okładziny z wermikulitu, szyba ogrzewacza, wyjmowany ruszt do spalania drewna, elementy palnika na pellet, deflektory kierujące powietrze na szybę, uszczelnienia ogrzewacza (sznury, taśmy, uszczelki) .

12. Czynności i zaniechania powodujące utratę gwarancji:

 • wszelkie przeróbki, modyfikacje oraz ingerencje w konstrukcję produktu lub jego części składowych .
 • brak zainstalowania termicznego zabezpieczenia temperatury poniżej 50 stopni Celsjusza wody powracającej z instalacji C.O do urządzenia
 • stosowanie paliwa, które nie jest dopuszczone w instrukcji obsługi a w szczególności : pellet bez certyfikatu ENplusA1 lub Din Plus, węgiel, koks, drewno o wilgotności powyżej 20%, paliw płynnych, paliw, które zawierają pochodne chloru ( dodatki lakieru, PCV )
 • brak wykonywania wskazanych w instrukcji obsługi zalecanych lub obowiązkowych czynności związanych z obsługą lub monitorowaniem funkcjonowania produktu.  Dotyczy to zwłaszcza zaniechania przesyłania do Producenta protokołów z wymaganych rocznych przeglądów serwisowych.

13. Gwarant może poddać ogrzewacze ekspertyzie badającej obecność niedozwolonych substancji. W przypadku, gdy ekspertyza wykaże stosowanie niedozwolonych paliw Kupujący traci uprawnienia z gwarancji oraz jest zobowiązany pokryć koszty związane z reklamacją (również koszty ekspertyzy).

14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub całkowity demontaż obudowy ogrzewacza w celu wymiany wkładu lub wymiany jego części. W przypadku demontażu lub uszkodzenia obudowy ogrzewacza w celu wymiany wkładu lub jego części ponowny montaż lub naprawę obudowy Kupujący wykona na własny koszt.

15. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez niego dowodu zakupu (faktura, paragon, itp.)

16. Roszczenia Kupujący zgłasza za pośrednictwem sprzedawcy towaru lub bezpośrednio na adres Producenta za pomocą drogi elektronicznej lub wypełnia protokół serwisowy umieszczony na stronie internetowej Producenta www.iwonapellets.pl

Gwarant rozpatruje każde zgłoszenie niezwłocznie ,przy czym czas reakcji serwisu jest uzależniony od aktualnych możliwości Gwaranta .

17. Ewentualna wymiana reklamowanego przez użytkownika podzespołu urządzenia na sprawny nie jest jednoznaczna z uznaniem przez producenta roszczeń gwarancyjnych użytkownika urządzenia i nie kończy procedury obsługi reklamacji. Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia w terminie do 60 dni od daty przeprowadzenia naprawy użytkownika kosztami wymiany/naprawy podzespołu, który podczas przeprowadzonej po naprawie ekspertyzie został uznany za uszkodzony z przyczyn ,za które nie odpowiada Producent (np. zwarcie w instalacji elektrycznej, przepięcie, zalanie, uszkodzenia mechaniczne niewidoczne gołym okiem, itp.), a których to uszkodzeń serwis dokonujący naprawy nie jest w stanie ocenić podczas naprawy w miejscu eksploatacji urządzenia. Producent wystawi stosowną fakturę za wymianę/naprawę przedmiotowego podzespołu wraz z dołączonym protokołem ekspertyzy.

Brak zapłaty za fakturę obejmującą w/w koszty w terminie 14 dni od jej wystawienia skutkuje utratą gwarancji . Informacja ta zostanie zarejestrowana we wdrożonym przez Producenta komputerowym systemie nadzoru nad urządzeniami w okresie gwarancji. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu Państwa zapłaty na rachunek bankowy podany w niniejszej fakturze.

18. Niniejsze OWG zostały zatwierdzone przez Zarząd Iwona Pellets Sp. z o.o.
i obowiązują od dnia 09.02.2023 r. do odwołania.

 

OŚWIADCZENIA PRODUCENTA

1 .Poza odpowiedzialnością z tytułu gwarancji lub rękojmi wyłącza się wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą Producenta, w tym także wszelką odpowiedzialność regresową, w zakresie w jakim zezwalają na to przepisy prawa polskiego. W zakresie, w jakim odpowiedzialność za Produkt wobec osób trzecich może zostać nałożona na Producenta, Kupujący zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Producenta w takim stopniu, w jakim odpowiedzialność Producenta została ograniczona w Ogólnych Warunkach Gwarancji. Kupujący zobowiązany jest wystąpić jako współuczestnik przed sądem lub sądem arbitrażowym rozpatrującym roszczenie przeciwko Producentowi z tytułu szkody wyrządzonej przez Produkty. Jeżeli osoba trzecia zgłasza roszczenie dotyczące szkody opisanej w niniejszym paragrafie wobec jednej ze stron umowy, strona ta niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę.

 2 . Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę (bezpośrednią lub pośrednią, w tym utracone zyski), które mogą wyniknąć z wad lub opóźnień w dostawie Produktów lub niewłaściwego wykonania Umowy lub które mogą wyniknąć w związku z odpowiedzialnością za Produkt, bez względu na przyczynę błędu, opóźnienia lub wady, włączając w to, lecz nie ograniczając do przestojów w produkcji, utraty zysku lub straty wartości firmy.

3. Producent określa przydatność Produktu maksymalnie do 7 lat użytkowania,pod warunkiem zachowaniu wymagań ( w szczególności dotyczących montażu , obsługi i monitorowania pracy urządzenia ) zawartych w niniejszej instrukcji. 

Po upływie w/w okresu Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki użytkowania Produktu.

4.Wszelkie ilustracje i zdjęcia zawarte w instrukcji mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią warunków umownych.