Ogólne warunki gwarancji

1. Firma Iwona Pellets Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu AB przy ul. Konstantynowskiej 19 zwana dalej Producentem gwarantuje Nabywcy poprawne działanie swoich produktów, pod warunkiem użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami określonymi w dokumentacji technicznej doręczonej Nabywcy wraz ofertą, umową lub produktem.

2. Do aktywowania gwarancji wymagane jest dostarczenie Producentowi podpisanego przez Nabywcę oraz instalatora, załączonego do instrukcji obsługi protokołu z instalacji produktu zgodnej z instrukcją montażu. Brak otrzymania podpisanego protokołu z instalacji w ciągu 3 miesięcy od daty sprzedaży skutkuje utratą gwarancji.

3. O ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej, to okres gwarancji wynosi 24 miesiące od otrzymania podpisanego protokołu z instalacji produktu, które nastąpi nie później niż 3 miesiące od daty sprzedaży produktu i obejmuje produkty zakupione i użytkowane tylko na terenie Polski. Usterki lub wady towaru ujawnione w tym okresie będą usuwane bezpłatnie w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia usterki.

4. W przypadku bezuzasadnionego wezwania Producenta do naprawy usterki lub gdy usterka została spowodowana użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi w tym braku wykonywania obowiązkowych czynności i inspekcji oraz stosowaniem paliw nie dopuszczonych w instrukcji, wówczas naprawa może być wykonana, jednak wszelkie koszty naprawy usterki w tym dojazd, zakwaterowanie, czas pracy serwisu oraz zużyte materiały ponosi Nabywca.

5. Nabywca zobowiązuje się do dostarczenia wymaganych certyfikatów na stosowane paliwo oraz dowodu zakupu tego paliwa w momencie obecności serwisu Producenta. Dostarczenie certyfikatów oraz dowodu zakupu w terminie późniejszym jest uznawane za bezzasadne. W przypadku obecności symboli wymaganych certyfikatów na opakowaniu paliwa znajdującego się u Nabywcy, Producent dopuszcza dostarczenie certyfikatów w terminie do 3 dni od usunięcia usterki.

6. W przypadku gdy Nabywca dostarczy wymagane certyfikaty na paliwo ale Producent będzie uważał, że paliwo nie jest zgodne z dostarczonymi certyfikatami wówczas Producent posiada prawo do pobrania próbki paliwa i poddania go ekspertyzie. W przypadku niezgodności paliwa z wymaganymi certyfikatami, Producent obciąży Nabywcę kosztami usunięcia usterki wraz z kosztami ekspertyzy paliwa.

7. Gwarancją Producenta nie są objęte:

 • jakiekolwiek wady, które wystąpiły ze względu na niewłaściwe posługiwanie się towarem (obejmuje również uszkodzenia powstałe podczas montażu)
 • jakiekolwiek wady lub uszkodzenia, które nastąpiły w wyniku transportowania lub upadku towaru, jeśli zdarzenia te miały miejsce już po zakupie towaru
 • jakiekolwiek wady lub uszkodzenia, które wystąpiły na skutek pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, uderzenia pioruna bądź innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska oraz nieregularnych dostaw prądu
 • jakiekolwiek wady spowodowane przez piasek, błoto, wodę i inne płyny itp., które dostały się do wnętrza opakowania towaru
 • uszkodzenia powstałe wskutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami albo przeznaczeniem produktu tj.: zapalarka elektryczna, wirnik wentylatora wyciągowego spalin, okładziny z wermikulitu, szyba kominka, wyjmowany ruszt do spalania drewna, elementy palnika na pellet, deflektory kierujące powietrze na szybę, uszczelnienia kominka ( sznury, taśmy, uszczelki)
 • uszkodzenia powstałe wskutek błędów projektowych oraz nieprawidłowego doboru towaru w odniesieniu do konkretnych warunków eksploatacyjnych, o ile stroną odpowiedzialną za dobór i projekt był Nabywca
 • jakiekolwiek odbarwienia, mikropęknięcia lub zarysowania widoczne na strukturze produktu, jeżeli nie mają one istotnego wpływu na prawidłowe funkcjonowanie produktu
 • jakiekolwiek powłoki lakiernicze elementów narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturowe tj.: elementy wewnątrz kominka, elementy zbiornika na pellet

8. Czynności i zaniechania powodujące utratę gwarancji:

 • wszelkie przeróbki modyfikacje i zmiany konstrukcyjne produktu
 • brak zainstalowania termicznego zabezpieczenia temperatury poniżej 50 stopni Celsiusza wody powracającej z instalacji C.O do urządzenia
 • stosowanie paliwa, które nie jest dopuszczone w instrukcji obsługi m. in.: pellet bez certyfikatu ENplusA1 lub Din Plus, węgiel, koks, drewno o wilgotności powyżej 20%, paliw płynnych
 • brak wykonywania obowiązkowych czynności obsługowych i inspekcji zawartych w instrukcji obsługi

9. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub całkowity demontaż obudowy kominka w celu wymiany wkładu lub wymiany jego części. W przypadku demontażu lub uszkodzenia obudowy kominka w celu wymiany wkładu lub jego części ponowny montaż lub naprawę obudowy Nabywca wykona na własny koszt.

10. Uprawnienia Nabywcy z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez niego dowodu zakupu (faktura, paragon, itp.)

11. Roszczenia Nabywca zgłasza za pośrednictwem sprzedawcy towaru lub bezpośrednio na adres Producenta za pomocą drogi elektronicznej lub wypełnia protokół seriwsowy umieszczony na stronie internetowej Producenta www.iwonapellets.pl
 

12. Poza odpowiedzialnością z tytułu powyższej gwarancji, wyłącza się wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedającego, w tym także wszelką odpowiedzialność regresową, w zakresie w jakim zezwalają na to przepisy prawa polskiego. W zakresie, w jakim odpowiedzialność za Produkt wobec osób trzecich może zostać nałożona na Sprzedającego, Kupujący zabezpieczy i zwolni z odpowiedzialności Sprzedającego w takim stopniu, w jakim odpowiedzialność Sprzedającego została ograniczona w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji. Kupujący zobowiązany jest wystąpić jako współuczestnik przed sądem lub sądem arbitrażowym rozpatrującym roszczenie przeciwko Sprzedającemu z tytułu szkody wyrządzonej przez Produkty. Jeżeli osoba trzecia zgłasza roszczenie dotyczące szkody opisane w niniejszym paragrafie wobec jednej ze stron umowy, strona ta niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę.
 

13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę (bezpośrednią lub pośrednią, w tym utracone zyski), które mogą wyniknąć z wad lub opóźnień w dostawie Produktów lub niewłaściwego wykonania Umowy lub które mogą wyniknąć w związku z odpowiedzialnością za Produkt, bez względu na przyczynę błędu, opóźnienia lub wady, włączając w to lecz nie ograniczając do przestojów w produkcji, utraty zysku lub straty wartości firmy.


14. Niniejsze OWG zostały zatwierdzone przez Zarząd Iwona Pellets Sp. z o.o. i obowiązują od dnia 02.07.2019 r. do odwołania.